Modern Firearms - Sarsilmaz SAR 109 submachine gun (Turkey)